KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2016

Alla medlemmar i Jazz i Malmö är välkomna på årsmöte tisdagen den 29 mars 2016 kl. 17.30 på Folkuniversitetet i Malmö (Regementsgatan 4), i rum 304. Motioner till årsmötet skickas in senast den 15 mars till info@jazzimalmo.com Alla medlemmar i föreningen har rätt att skicka in en motion till årsmötet.

Dagordning:

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare
 3. Val av två justeringsmän
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 6. Revisionsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 8. Fråga om antal ordinarie styrelseledamöter och suppleanter
 9. Val av ordförande
 10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 11. Val av två revisorer
 12. Val av minst två ledamöter i valberedning
 13. Fastställande av årsavgift för kommande kalenderår
 14. Firmatecknare för föreningen

Välkomna!

Styrelsen för Jazz i Malmö