KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2017

Alla medlemmar i Jazz i Malmö är välkomna på årsmöte torsdagen den 23 mars 2017 kl. 17.30 på Folkuniversitetet i Malmö (Regementsgatan 4), i rum 201. Motioner till årsmötet skickas in senast den 9 mars till info@jazzimalmo.com 

Alla medlemmar i föreningen har rätt att skicka in en motion till årsmötet.

 

Dagordning:

1. Val av mötesordförande

2. Val av mötessekreterare

3. Val av två justeringsmän

4. Fråga om mötets behöriga utlysande

5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

6. Revisionsberättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

8. Fråga om antal ordinarie styrelseledamöter och suppleanter

9. Val av ordförande

10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

11. Val av två revisorer

12. Val av minst två ledamöter i valberedning

13. Fastställande av årsavgift för kommande kalenderår

14. Firmatecknare för föreningen

 

Välkomna!

Styrelsen för Jazz i Malmö