KALLELSE

Alla medlemmar i Jazz i Malmö är välkomna på årsmöte måndagen den 25 mars 2013 kl. 18.30 på Folkuniversitetet i Malmö (Regementsgatan 4).

Motioner till årsmötet skickas in senast den 11 mars till styrelsen@jazzimalmo.com.
Alla medlemmar i föreningen har rätt att skicka in en motion till årsmötet.

Dagordning:
1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av två justeringsmän
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
6. Revisionsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
8. Fråga om antal ordinarie styrelseledamöter och suppleanter
9. Val av ordförande
10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av två revisorer
12. Val av minst två ledamöter i valberedning
13. Fastställande av årsavgift för kommande kalenderår
14. Behandling av styrelsens förslag om reviderade stadgar och inkomna motioner
15. Firmatecknare för föreningen

Välkomna!
Styrelsen för Jazz i Malmö